Banner
Home ( 首頁 ) About Us ( 關於我們 ) Sutra ( 佛經 ) Gallery ( 圖庫 ) Sukhavati ( 西方極樂淨土 )


妙法蓮華經第二十五 - 觀世音菩薩普門品
( Miao Fa Lian Hua Jing di er shi wu - Guan Shi Yin Pu Sa Pu Men Pin )

姚秦三藏法師   鳩摩羅什奉   詔譯    

Sanskrit : Saddharma Pundarika Sutra varga 24 - Samanta Mukha Parivarta
English   : Wonderful Dharma Lotus Sutra chapter 25 - The Universal Door of Guan Shi Yin Pusa


爾時,無盡意菩薩即從座起,偏袒右肩,合掌向佛,而作是言:「世尊!觀世音菩薩,以何因緣名觀世音?」

佛告無盡意菩薩:「善男子!若有無量百千萬億眾生受諸苦惱,聞是觀世音菩薩,一心稱名,觀世音菩薩即時觀其音聲,皆得解脫。若有持是觀世音菩薩名者,設入大火,火不能燒,由是菩薩威神力故。若為大水所漂,稱其名號,即得淺處。若有百千萬億眾生,為求金、銀、琉璃、車璩、馬瑙、珊瑚、虎珀、真珠等寶,入於大海,假使黑風吹其船舫,飄墮羅剎鬼國,其中若有,乃至一人,稱觀世音菩薩名者,是諸人等皆得解脫羅剎之難。以是因緣,名觀世音。若復有人臨當被害,稱觀世音菩薩名者,彼所執刀杖尋段段壞,而得解脫。若三千大千國土,滿中夜叉、羅剎,欲來惱人,聞其稱觀世音菩薩名者,是諸惡鬼,尚不能以惡眼視之,況復加害。設復有人,若有罪、若無罪,杻械、枷鎖檢繫其身,稱觀世音菩薩名者,皆悉斷壞,即得解脫。若三千大千國土,滿中怨賊,有一商主,將諸商人,齎持重寶、經過嶮路,其中一人作是唱言:「諸善男子!勿得恐怖,汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於眾生,汝等若稱名者,於此怨賊當得解脫。」眾商人聞,俱發聲言:「南無觀世音菩薩。」稱其名故,即得解脫。」

「無盡意!觀世音菩薩摩訶薩,威神之力巍巍如是。若有眾生多於婬欲,常念恭敬觀世音菩薩,便得離欲。若多瞋恚,常念恭敬觀世音菩薩,便得離瞋。若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。」

「無盡意!觀世音菩薩、有如是等大威神力,多所饒益,是故眾生常應心念。若有女人,設欲求男,禮拜供養觀世音菩薩,便生福德智慧之男,設欲求女,便生端正有相之女,宿殖德本,眾人愛敬。」

「無盡意!觀世音菩薩有如是力,若有眾生,恭敬禮拜觀世音菩薩,福不唐捐,是故眾生皆應受持觀世音菩薩名號。」

「無盡意!若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字,復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥。於汝意云何?是善男子、善女人,功德多不?」

無盡意言:「甚多,世尊!」

佛言:「若復有人受持觀世音菩薩名號,乃至一時禮拜、供養,是二人福,正等無異,於百千萬億劫不可窮盡。無盡意!受持觀世音菩薩名號,得如是無量無邊福德之利。」

無盡意菩薩白佛言:「世尊!觀世音菩薩,云何遊此娑婆世界?云何而為眾生說法?方便之力,其事云何?」

佛告無盡意菩薩:「善男子!若有國土眾生,應以佛身得度者,觀世音菩薩即現佛身而為說法;應以辟支佛身得度者,即現辟支佛身而為說法;應以聲聞身得度者,即現聲聞身而為說法;應以梵王身得度者,即現梵王身而為說法;應以帝釋身得度者,即現帝釋身而為說法;應以自在天身得度者,即現自在天身而為說法;應以大自在天身得度者,即現大自在天身而為說法;應以天大將軍身得度者,即現天大將軍身而為說法;應以毘沙門身得度者,即現毘沙門身而為說法;應以小王身得度者,即現小王身而為說法;應以長者身得度者,即現長者身而為說法;應以居士身得度者,即現居士身而為說法;應以宰官身得度者,即現宰官身而為說法;應以婆羅門身得度者,即現婆羅門身而為說法;應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者,即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法;應以長者、居士、宰官、婆羅門婦女身得度者,即現婦女身而為說法;應以童男、童女身得度者,即現童男、童女身而為說法;應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身得度者,即皆現之而為說法;應以執金剛身得度者,即現執金剛身而為說法。」

「無盡意!是觀世音菩薩成就如是功德,以種種形,遊諸國土,度脫眾生。是故汝等,應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩,於怖畏急難之中能施無畏,是故此娑婆世界,皆號之為施無畏者。」

無盡意菩薩白佛言:「世尊!我今當供養觀世音菩薩。」即解頸眾寶珠、瓔珞,價值百千兩金,而以與之,作是言:「仁者!受此法施珍寶瓔珞。」時觀世音菩薩不肯受之。無盡意復白觀世音菩薩言:「仁者!愍我等故,受此瓔珞。」

爾時佛告觀世音菩薩:「當愍此無盡意菩薩及四眾,天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等故,受是瓔珞。」

即時觀世音菩薩愍諸四眾,及於天、龍、人非人等,受其瓔珞,分作二分,一分奉釋迦牟尼佛,一分奉多寶佛塔。

「無盡意,觀世音菩薩有如是自在神力,遊於娑婆世界。」

爾時無盡意菩薩以偈問曰:

世尊妙相具,我今重問彼。 佛子何因緣,名為觀世音。
Shi Zun miao xiang ju, Wo jin zhong wen bi. Fo Zi he yin yuan, Ming wei Guan Shi Yin.

具足妙相尊,偈答無盡意。 汝聽觀音行,善應諸方所。
Ju zu miao xiang zun, Ji da Wu Jin Yi. Ru ting Guan Yin hang, Shan ying zhu fang suo.

弘誓深如海,歷劫不思議。 侍多千億佛,發大清淨願。
Hong shi shen ru hai, Li jie bu si yi. Shi duo qian yi Fo, Fa da qing jing yuan.

我為汝略說,聞名及見身。 心念不空過,能滅諸有苦。
Wo wei ru lue shuo, Wen ming ji jian shen. Xin nian bu kong guo, Neng mie zhu you ku.

假使興害意,推落大火坑。 念彼觀音力,火坑變成池。
Jia shi xing hai yi, Tui luo da huo keng. Nian bi Guan Yin li, Huo keng bian cheng chi.

或漂流巨海,龍魚諸鬼難。 念彼觀音力,波浪不能沒。
Huo piao liu ju hai, Long yu zhu gui nan. Nian bi Guan Yin li, Bo lang bu neng mo.

或在須彌峰,為人所推墮。 念彼觀音力,如日虛空住。
Huo zai xu mi feng, Wei ren suo tui duo. Nian bi Guan Yin li, Ru ri xu kong zhu.

或被惡人逐,墮落金剛山。 念彼觀音力,不能損一毛。
Huo bei e ren zhu, Duo luo jin gang shan. Nian bi Guan Yin li, Bu neng sun yi mao.

或值怨賊繞,各執刀加害。 念彼觀音力,咸即起慈心。
Huo zhi yuan zei rao, Ge zhi dao jia hai. Nian bi Guan Yin li, Xian ji qi ci xin.

或遭王難苦,臨刑欲壽終。 念彼觀音力,刀尋段段壞。
Huo zao wang nan ku, Lin xing yu shou zhong. Nian bi Guan Yin li, Dao xun duan duan huai.

或囚禁枷鎖,手足被杻械。 念彼觀音力,釋然得解脫。
Huo qiu jin jia suo, Shou zu bei chou xie. Nian bi Guan Yin li, Shi ran de jie tuo.

呪詛諸毒藥,所欲害身者。 念彼觀音力,還著於本人。
Zhou zu zhu du yao, Suo yu hai shen zhe. Nian bi Guan Yin li, Huan zhu yu ben ren.

或遇惡羅剎,毒龍諸鬼等。 念彼觀音力,時悉不敢害。
Huo yu e luo cha, Du long zhu gui deng. Nian bi Guan Yin li, Shi xi bu gan hai.

若惡獸圍繞,利牙爪可怖。 念彼觀音力,疾走無邊方。
Ruo e shou wei rao, Li ya zhao ke bu. Nian bi Guan Yin li, Ji zou wu bian fang.

蚖蛇及蝮蠍,氣毒煙火然。 念彼觀音力,尋聲自迴去。
Yuan she ji fu xie, Qi du yan huo ran. Nian bi Guan Yin li, Xun sheng zi hui qu.

雲雷鼓掣電,降雹澍大雨。 念彼觀音力,應時得消散。
Yun lei gu che dian, Jiang bao shu da yu. Nian bi Guan Yin li, Ying shi dei xiao san.

眾生被困厄,無量苦逼身。 觀音妙智力,能救世間苦。
Zhong sheng bei kun e, Wu liang ku bi shen. Guan Yin miao zhi li, Neng jiu shi jian ku.

具足神通力,廣修智方便。 十方諸國土,無剎不現身。
Ju zu shen tong li, Guang xiu zhi fang bian. Shi fang zhu guo tu, Wu sha bu xian shen.

種種諸惡趣,地獄鬼畜生。 生老病死苦,以漸悉令滅。
Zhong zhong zhu e qu, Di yu gui chu sheng. Sheng lao bing si ku, Yi jian xi ling mie.

真觀清淨觀,廣大智慧觀。 悲觀及慈觀,常願常瞻仰。
Zhen guan qing jing guan, Guang da zhi hui guan. Bei guan ji ci guan, Chang yuan chang zhan yang.

無垢清淨光,慧日破諸暗。 能伏災風火,普明照世間。
Wu gou qing jing guang, Hui ri po zhu an. Neng fu zai feng huo, Pu ming zhao shi jian.

悲體戒雷震,慈意妙大雲。 澍甘露法雨,滅除煩惱焰。
Bei ti jie lei zhen, Ci yi miao da yun. Shu gan lu Fa yu, Mie chu fan nao yan.

諍訟經官處,怖畏軍陣中。 念彼觀音力,眾怨悉退散。
Zheng song jing guan chu, Bu wei jun zhen zhong. Nian bi Guan Yin li, Zhong yuan xi tui san.

妙音觀世音,梵音海潮音。 勝彼世間音,是故須常念。
Miao yin Guan Shi Yin, Fan yin hai chao yin. Sheng bi shi jian yin, Shi gu xu chang nian.

念念勿生疑,觀世音淨聖。 於苦惱死厄,能為作依怙。
Nian nian wu sheng yi, Guan Shi Yin jing sheng. Yu ku nao si e, Neng wei zuo yi hu.

具一切功德,慈眼視眾生。 福聚海無量,是故應頂禮。
Ju yi qie gong de, Ci yan shi zhong sheng. Fu ju hai wu liang, Shi gu ying ding li.

爾時持地菩薩即從座起,前白佛言:「世尊!若有眾生,聞是觀世音菩薩品自在之業,普門示現神通力者,當知是人功德不少。」

佛說是普門品時,眾中八萬四千眾生,皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。



Audio ( 音頻 )

Pu Men Pin Song ( 普門品頌 )

download this song ( 下載這首謌 )

Video ( 影片 )


觀世音菩薩的故事 - 普門品 (1-2)


觀世音菩薩的故事 - 普門品 (2-2)


普門品頌 (1-2)


普門品頌 (2-2)


三十三化身 觀世音菩薩


南無觀世音菩薩


  請常念常憶 南無觀世音菩薩 Always think or miss Guan Yin Pusa and Recite "Namo Guan Shi Yin Pusa"
  2010-2012 www.namoguanshiyinpusa.org - Best view with Mozilla Firefox with Windows Media Player 11 plugin
About Us
( 關於我們 )
Contact Us
( 聯繫我們 )